SBD Rožnov / Informace / Kácení a prořez stromů

Kácení a prořez stromů

Čt, 7. 11. 2013 -- SBD Rožnov

V období vegetačního klidu od 1.11. do 1.3. je možné žádat o kácení dřevin v okolí domu. Pokud dřeviny (stromy i keře) rostou na veřejném prostranství (např. v majetku obce nebo státu), je nutné podat žádost o povolení kácet na Městský Úřad Odbor Správy Majetku. Pokud dřeviny přesahují limity dané vyhláškou o ochraně dřevin, je nutné žádat o povolení kácet také Odbor Životního prostředí - ochrana přírody. Všechna povolení ke kácení je možné zajistit prostřednictvím Technického úseku SBD Rožnov. Pokud uvažujete o revitalizaci či odvodnění bytového domu v příštím roce a máte v okolí cca 2 m od pozemku jakékoliv dřeviny, prosím žádejte o povolení kácet již v období vegetačního klidu, které předchází sezóně zamýšlených stavebních prací.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

  1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3)
  4. pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2, nově upravuje kácení v zahradách.

Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.
Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_130703_kaceci_vyhlaska.

Kácení a prořez stromů (PDF)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (DOC)

Štítky: